ภาษาไทย Русский English
Православная Церковь в Таиланде (Московский Патриархат)

Menu:

กิจกรรม:

15 ตุลาคม ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ได้ส่งสาร์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด...

14 ตุลาคม ค.ศ. 2016:

รายละเอียด...

25 อาจ ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชแห่งกรุงมอสโกและรัสเซียคิริลล์มีความสุขการก่อสร้างพระวิหาร เซราฟิม ซารอวซกีย บน เกาะพงันประเทศไทย

รายละเอียด...

19 อาจ ค.ศ. 2016:
ได้มีพิธีศีลมหาสนิทครั้งแรกของศาสนิกชนคริสต์ บนเกาะพงัน

รายละเอียด...

15 อาจ ค.ศ. 2016:
เเขกของโบสถ์เซนต์นิโคลัสในกรุงเทพฯ

รายละเอียด...

06 อาจ ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโกและรัสเซีย

รายละเอียด...

20 เมษายน ค.ศ. 2016:
หนังสือ "กฎเกณฑ์ของพระเจ้า" ได้แปลเป็นภาษาลาวและได้รับการตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ เมื่อ

รายละเอียด...

08 เมษายน ค.ศ. 2016:
พิธีถวายตัวเป็นนักพรต ของศาสนาคริสต์ออธอร์ด๊อกซ์ เป็นงานอันทรงเกรียติยิ่ง พิธีได้จัดขึ้นณ. โบสถ์อัสสัมชัญอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีในจังหวัดราชบุรี

รายละเอียด...

04 ตุลาคม ค.ศ. 2013:
เริ่มงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เกาะสมุย

รายละเอียด...

03 ตุลาคม ค.ศ. 2013:
วันเฉลิมฉลองนักบุญแห่งนามของเจ้าอาวาสอเล็ก (ชีรีปานิน)

รายละเอียด...วรรณกรรม

300 คำสอน และหลักธรรม ของผู้นำคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์
ณ กรุงมอสโคว์ ปี ค.ศ.2011
โดย
สมาคมนักสอนศาสนาแห่งคริสตจักรออร์โธด็อกซ์
แห่งนักบุญ เซราปิโอน คฌิเซียร์สกี
ท่านเจ้าประคุณบาทหลวง โอเล็กซ์ (เชเรพานิน) ผู้แทนบาทหลวงประจำประเทศไทย
จากสังฆมณทลกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
เรียบเรียงโดย พระสังฆานุกร กิออร์กี่ มักซีมอฟ


ศีลสารภาพบาปและศีลมหาสนิท
พระพรกรุณาจากพระอัครสังฆราช คีรีล แห่งกรุงมอสโคว์ และประเทศรัสเซียทั้งมวล
ขอขอบพระคุณ
ผู้แทนบาทหลวงแห่งสังฆมณทลกรุงมอสโคว์ประเทศรัสเซีย
ในประเทศไทย ท่านเจ้าประคุณบาทหลวง โอเล็กซ์ เชเรพานิน
ผู้จัดพิมพ์มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย
ค.ศ.2011